ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τελευταία αναπροσαρμογή την 1η Απριλίου 2013.

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρακάτω πολιτική προστασίας, η οποία αφενός διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και αφετέρου τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπο bioplasis.com λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που ακολουθεί. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από την ακόλουθη πολιτική, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

1. Αντικείμενο

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρησή μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του bioplasis.com. Η πολιτική αυτή εμπεριέχει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του bioplasis.com.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α) «Προσωπικό δεδομένο» – οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται σε  διαδικτυακό/ούς χρήστη/ες του Ιστοτόπου bioplasis.com.

β) «Εταιρεία» ή «Επιχείρηση » - η εταιρεία με την επωνυμία «Παπασπύρου Παύλος και ΣΙΑ RAMNUS-LABORATORIES E.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Κεδρηνού, αρ. 27).

γ) «Επεξεργασία» - κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από την Εταιρεία με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

δ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.bioplasis.com, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

ε) «Συγκατάθεση» - κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει, και με την οποία ο χρήστης, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

στ) «Χρήστης» -  ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου bioplasis.com, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

ζ) «Ηλεκτρονικό Μπισκότο» - σύντομο κείμενο κώδικα λογισμικού, που αποστέλλεται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της Επιχείρησης στον Η/Υ του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του bioplasis.com. Είναι απαραίτητο ως μηχανισμός για την τεχνική εκτέλεση της υπηρεσίας της “τσάντας” παραγγελιών.  

3. Είδη Δεδομένων

Κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την παραγγελία προϊόντων οι χρήστες του bioplasis.com παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων :

α. Κατά την είσοδο και χρήση
•    Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address)
•    Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
•    Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων.
•    Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

β. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)
    Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

γ. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού
•    Ονοματεπώνυμο.
•    Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επιστολής.
•    Τηλέφωνο.
•    Κατοικία.
•    Κωδικός Εισόδου.

Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω διαδικασία εκδηλώνεται η πρόθεση για τη δημιουργία λογαριασμού χονδρικής, συλλέγονται επιπρόσθετα η εμπορική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

δ. Κατά την παραγγελία προϊόντων
    Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων.
    Διεύθυνση αποστολής.
    Μήνυμα συνοδευτικής κάρτας.
    Σχόλια παραγγελίας
    Επιλογή τρόπου πληρωμής.
    Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστοτόπο bioplasis.com  σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τραπεζικής εταιρείας.

Περαιτέρω, η Επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της.

4. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς :

•    Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου, ιδίως για την επιγραμμική (online) εκτέλεση παραγγελιών,
•    Φιλική και εύκολη προς τον χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου,
•    Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου,
•    Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας απέναντί στους πελάτες της,
•    Άμεση και αποτελεσματική λήψη παραγγελιών και αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων,
•    Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών,
•    Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.
•    Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.
•    Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους συνδρομητές της υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

5. Συγκατάθεση

Η Εταιρεία προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου :

α) είτε στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,

β) είτε στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στον Ιστότοπο και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), δημιουργίας λογαριασμού και παραγγελίας προϊόντων καθώς και με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρέχετε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

6. Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies). Σκοπός της εν λόγω χρήσης ηλεκτρονικών μπισκότων από την Επιχείρησή μας είναι  η ολοκληρωμένη διαδικτυακή παροχή των υπηρεσιών του καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου bioplasis.com και, ειδικότερα, η τεχνική εκτέλεση της διαδικτυακής υπηρεσίας της “τσάντας” παραγγελιών. Επιπρόσθετα, η καταγραφή των καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.

Με την είσοδό σας στον Ιστότοπο λαμβάνετε σαφή και εκτενή ενημέρωση για την παραπάνω χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων με την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας. Εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε αποθήκευση ηλεκτρονικών μπισκότων στον Η/Υ σας και, αντίστοιχα, δεν σας παρέχεται η υπηρεσία της “τσάντας” παραγγελιών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες :

    Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/278835)
    Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored)
    Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)
    Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)
    Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
    Safari for iPad and iPhone (http://support.apple.com/kb/HT1677)

7. Εμπορικές Επικοινωνίες

Σε όλες τις περιπτώσεις, που μέσω του Ιστοτόπου παραχωρείτε στην Επιχείρησή μας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών μας.

Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Επιχείρησή μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.

8. Απόρρητο & Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

9. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών – πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί :

•    πληροφορίες σχετικές με την εξόφληση των χρηματικών σας οφειλών στο πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται,
•    πληροφορίες αναγκαίες για την αποστολή και παράδοση των παραγγελθέντων από εσάς προϊόντων σε μεταφορικές εταιρείες, στις οποίες απευθύνεται για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών,
•    δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία του Ιστοτόπου bioplasis.com στην εταιρεία, με την οποία διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αυτού.
•    δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του Ιστοτόπου bioplasis.com στην εταιρεία, με την οποία διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

10. Γνωστοποίηση Αρχείου

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών - πελατών της η Εταιρεία έχει προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας γνωστοποιείται από την Επιχείρησή μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή.

11. Δικαιώματα Χρηστών

H Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

α. Έτσι, ήδη κατά το στάδιο της συλλογής ενημερώνεστε με τρόπο πρόσφορο και σαφή από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία :

•    την ταυτότητα της Επιχείρησης,
•    τους σκοπούς της επεξεργασίας,
•    τους αποδέκτες των δεδομένων,
•    τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
•    τα δικαιώματά σας.

β. Περαιτέρω, έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνει από την Εταιρεία εντός ευλόγου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

•    Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
•    Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
•    Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.
•    Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

γ. Ακόμη,  έχετε δικαίωμα να απευθύνετε εγγράφως αντιρρήσεις προς την Επιχείρησή μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα ωστόσο των οποίων ζητείται η διαγραφή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.

Τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην Εταιρεία και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 5 €.

12. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Εταιρείας και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

13. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας μπορείτε να απευθύνεστε προς την Επιχείρησή μας ως ακολούθως :

εταιρεία «Παπασπύρου Παύλος και ΣΙΑ RAMNUS-LABORATORIES E.E.»
    Οδός Κεδρηνού 27    
ΤΚ 115 22, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ.: 210 6462700, 210 6462587
Fax: 210 6462700
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.