ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
εταιρεία «Παπασπύρου Παύλος και ΣΙΑ RAMNUS-LABORATORIES E.E.»
Οδός Κεδρηνού 27,
ΤΚ 115 22, Αθήνα, Ελλάδα

Υπόψη Τμήματος
Εξυπηρέτησης Πελατών

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
από τη σύμβαση από απόσταση για την αγορά προϊόντων
από την εταιρεία «Παπασπύρου Παύλος και ΣΙΑ RAMNUS-LABORATORIES E.E.»

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος(η) _______________________________________{όνομα} __________________________________________{επώνυμο}του_______________{πατρώνυμο}, κάτοικος ____________________________________{πόλη – Νομός}, ____________{οδός}_____________{αριθμός}, ________{Ταχ. Κωδ.}, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Δ.Α.Τ. ___________________{αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας}, έχοντας αγοράσει και παραλάβει προϊόν ή προϊόντα κατόπιν σύναψης σύμβασης από απόσταση με την εταιρεία «Παπασπύρου Παύλος και ΣΙΑ RAMNUS-LABORATORIES E.E.» μέσω του διαδικτυακού τόπου bioplasis.com

σας γνωστοποιώ

ότι αποστέλλω την παρούσα σε εσάς, επιστρέφοντας μαζί με αυτή το ανωτέρω προϊόν ή προϊόντα, όπως ακριβώς τα παρέλαβα από εσάς και χωρίς οιαδήποτε μείωση της αξίας του/ς, εντός της νομίμου προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του/ς κατά το Νόμο 2251/1994 (ή ως εκάστοτε ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία), ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησής μου από την προαναφερόμενη σύμβαση. Σας καλώ δε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών επιστροφή του αντιτίμου, που σας κατέβαλλα για την αγορά του/ς.


__________{τόπος}, ___/___/_____{ημερομηνία}

Ο/Η δηλών(ούσα)

_______________________________{υπογραφή}